ศพอ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จัดโดยเลขาธิการอาเซียน เรื่อง “ASEAN Web Forum on Disability-Inclusion and ASEAN Economic Integration: Challenges and Opportunities for Persons with Disabilities” นัดที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2563

กล่าวเปิดงานโดย พณฯ ท่าน Kung Phoak ผู้ช่วยเลขาธิการกรมอาเซียน ด้านชุมชน วัฒธรรม และสังคม

 

ASEAN SEC Webinar

 

ภาพถ่ายคณะผู้ร่วมประชุมและวิทยากร ผู้แทนจากประเทศอาเซียน

 

ASEAN SEC Webinar

ล่ามภาษามืออเมริกันได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการได้ยินในระหว่างการประชุม