ร่วมแสดงความยินดีกับ เครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

Full publication download here

 

ศพอ. แสดงความยินดีกับเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ในโอกาสที่ได้เป็นสมาชิกองค์กรที่ได้รับการรับรองจากอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 

APCD conveyed their sincere congratulations to AAN

หลังจากได้รับการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายฯ แห่งใหม่จะตั้งอยู่ที่ London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และ ศพอ. จะส่งมอบงาน เลขาธิการเครือข่ายฯ ให้กับ LSCAA ให้กับสำนักเลขาธิการฯ แห่งใหม่

APCD will continue as partner with AAN

ศพอ. เป็นพันธมิตรกับเครือข่ายฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มช่วยเหลือพึ่งตนเองของครอบครัวในกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติกโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก โดยศพอ. มุ่งหวังให้เครือข่ายออทิสติกอาเซียนประสบความสำเร็จในการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่ทำงานด้านสิทธิและเป็นมิตรกับบุคคลออทิสติก เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต