ศพอ. จัดอบรมเนื้อหาวิธีการกู้ยืมทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระสําหรับผู้พิการทางสติปัญญา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564
Ms. Patcharee Srisala, Director of Opportunity Promotion and Monitoring for Persons with Disabilities from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), presented the significance of the loaning scheme to improve the lives of Thai persons with disabilities and shared a case study of the scheme's achievements.

คุณพัชรี ศรีสละ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล นําเสนอความสําคัญของโครงการกู้ยืมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกล่าวถึงกรณีศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินจากกองทุน

 

Ms. Jaruwan Thanachai, a supporter of Ban-Samanjai Self-Advocacy Intellectual Disability Group (Healing Family Foundation) in Chiangmai, exchanged an idea to support the self-employment of persons with Intellectual Disability and their families during the training course.

คุณจารุวรรณ ธนะชัย ผู้สนับสนุนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา มูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนแนวคิดพึ่งตนเองของคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัวในระหว่างการอบรม

 

Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, summarized the session and expressed intention that this session would be useful and initiative self-reliance through resources mobilization from the government.

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน สรุปเนื้อหาการอบรมและเน้นย้ำว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นการพึ่งพาตนเองจากโครงการโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

 

Mr. Narongrit Wattanalabphan, the head of Dao Ruang (Marigold in English), the first self-advocacy group of people with intellectual disabilities in Thailand, shared his impressions of the course.

คุณณรงค์ฤทธิ์ วัฒนลาภพันธ์ หัวหน้ากลุ่มดาวเรืองซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มแรกในประเทศไทยแสดงความประทับใจ ในเนื้อหาการอบรมฯ