การลงพื้นที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือระหว่าง APCD-ESCAP ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 และ จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2565
1.	A photo with representatives from Ban-saman Jai Group (The Healing Family Foundation) in Chiang Mai.

ภาพถ่ายหมู่ร่วมกับตัวแทนมูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่

 

Map on Agri-Nature Foundation's self-sufficiency economy program includes 23 learning points

แผนที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิภูมิรักษ์ จังหวันครนายก ทั้ง 23 จุดเรียนรู้

 

Growing organic vegetables on cement at Pathum Thani Province's Golden Jubilee Museum of Agriculture

การปลูกผักปลอดสารพิษบนปูนซีเมนต์ ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

 

A publication was presented to the Golden Jubilee Museum of Agriculture.

ภาพมอบสิ่งตีพิมพ์ ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

 

Visitation to Monsaengdao Ecological School in Chiang Rai

คณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ม่อนแสงดาววิชชาลัย จังหวัดเชียงราย

 

The income-generating scheme offers a useful crafted souvenir

โครงการสร้างรายได้มีการผลิตของที่ระลึกที่มีประโยชน์ใช้สอย

 

The income-generating scheme offers a useful crafted souvenir

การจัดแสดงของที่ระลึกที่มูลนิธิบ้านสมานใจ

 

Ban-Saman Jai Group Souvenir Displays

การประชุมหารือความร่วมมือกับมูลนิธิดุลภาทรจังหวัดเชียงใหม่

 

8.	Meeting with the Dulabhatorn Foundation in Chiang Mai Province to talk about collaboration

ตรวจสอบความสามารถเข้าถึงของคนพิการ