ศพอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ครั้งที่ 2/2564 จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, suggested that the activities on promoting CRPD which were done by Local Administrative Organizations (Laos) in Thailand should be shared in the activity report as a contribution from the local government.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนเสนอแนะให้เพิ่มเนื้อหารายงานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอนุสัญญาฯ ที่ได้ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใส่ในรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมอนุสัญญาดังกล่าว

 

Participants reviewed the previous meeting and worked together to adopt it.

ผู้เข้าร่วมทบทวนบันทึกการประชุมครั้งที่ 1/2564 และรับรองบันทึกการประชุม