ศพอ. ร่วมสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการกับกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 : เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรุงเทพ ประเทศไทย
APCD supported the Department of Empowerment for Persons with Disabilities (DEP) to analyze the accomplishment of the ASEAN Enabling Masterplan 2025 on 19 May 2023, Bangkok, Thailand.

ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

Mrs. Sarotorn Muangklieng, Social Worker, resource person of DEP provided an overview presentation of the master plan and its five strategic areas in Thailand to monitor Thai ASEAN Enabling masterplan 2018 – 2021.

คุณสโรทร ม่วงเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์ วิทยากรของกรม พก. ให้ภาพรวมของการประเมินผลการดำเนินงานของประเทศไทยในกรอบการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2561 – 2564  

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department at APCD, shared and facilitated the group discussions and summarized the main findings and recommendations regarding pillar 2- Economic Community (AEC) which is directed experience of APCD.

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. แบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมจากประสบการณ์การทำงานของ ศพอ. เสาที่ 2 เรื่องแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และดำเนินการหารือกลุ่มย่อย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะของกลุ่ม  

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, shared the APCD experience working with ASEAN Secretariat related community work plan ASEAN politics and security.

คุณศิริพร ประเสริชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของ ศพอ. ที่ทำร่วมกับฝ่ายเลขาธิการอาเซียน ในเสาการเมืองและความมั่นคง