วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี ในโอกาสนี้ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ได้เข้าร่วมงานในวันที่ 2 ธันวาคม 2565
International Day of Persons with Disabilities (IDPD) falls on the 3rd of December of each year.

วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี ในโอกาสนี้ นายพิรุณ ลายสมิต (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) ได้เข้าร่วมงานในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดย ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย H.E. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ตัวแทนองค์การสหประชาชาติ (UN) นายนายศุภชีพ ดิษเทศ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยไทยภาคประชาสังคม (ภาคประชาสังคม) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมโอกาสและการดำรงชีวิตของคนพิการ ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในงานนี้ โครงการ 60+ พลัส เบเกอรี่แอนด์ช็อกโกแลตคาเฟ่ ได้ออกร้านในงานนี้อีกด้วย

 

International Day of Persons with Disabilities (IDPD) falls on the 3rd of December of each year.

International Day of Persons with Disabilities (IDPD) falls on the 3rd of December of each year.

International Day of Persons with Disabilities (IDPD) falls on the 3rd of December of each year.