ศพอ. นําเสนองานแบบอย่างปฏิบัติที่ดีในงานประชุมใหญ่ โครงการซีโรโปรเจค 2556 ( Zero Project 2023) ทางออนไลน์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023
1)	Ms. Helle Deertz facilitated the Zero Project Conference 2023 on Independent Living, Political Participation, and ICT (on the left hand).

Ms. Helle Deertz ดำเนินการประชุม Zero Project Conference 2023 การใช้ดำรงชีวิตอิสระ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและ เข้าถึง ICT (ซ้ายมือรูป)

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Dept. presented the significance of the project, its activities, outcomes, and recommendation entitled "Improving the independence of Thai self-advocates with intellectual disabilities and their families during and after COVID-19."

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาชุมชน นําเสนอความสําคัญโครงการ กิจกรรม ผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะในหัวข้อ "การเสริมศักยภาพพึ่งตนเอง คนพิการทางสติป้ญญา (ผู้พิทักษ์สิทธิ์ฯ) และครอบครัวระหว่างและหลังโควิด-19"

 

3)	For implementing the initiatives, the results of the project's needs analysis were identified during his brief presentation.

การรายงานผลความจำเป็นของโครงการฯ ระหว่างการนําเสนอ

 

4)	Mr. Somchai shared a final thought in his presentation before ending the session.

คุณสมชายให้ข้อคิดท้ายสุดในการนําเสนอ ก่อนสิ้นสุดเซสชั่น