ศพอ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงเรื่องโควิด-19” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบมาพบกันและออนไลน์
Ms. Kunyanut Aeksintong, Accounting Assistant; Ms. Areeya Wannasuriya, shop supervisor on 60+ Bakery & Chocolate Café at the Government House; and Mr. Krittamed Saman, a former intern, shared direct experiences coming across COVID-19 infections. The discussions were about the symptoms, the medical services, and the recovery stage, etc.

นางสาวกัญญาณัฐ เอกสินทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี นส.อารียา วรรณสุริยะ หัวหน้างาน ร้าน 60+Plus Chocolate and Café สาขาทำเนียบรัฐบาล และนายกฤตเมธ สะมาน อดีตนักศึกษาฝึกงาน แบ่งปันประสบการณ์ตรงในการก้าวผ่านการติดเชื้อโควิด-19 ในประเด็นอาการ บริการรักษา และการรับการฟื้นฟู

 

APCD staff and officers from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) participated in a virtual platform and in-person gathering.

เจ้าหน้าที่ ศพอ. และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และการพบกัน

 

Group photo of resource persons and participants

รูปหมู่ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม

 

A token of appreciation to a resource person who shared their direct experiences.

มอบของที่ระลึกแด่วิทยากรที่มาแบ่งปันประสบการณ์ตรง