การประชุมกับวิทยากรชาวญี่ปุ่นเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการเสริมพลังชุมชน: "การเสริมพลังกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรับมือกับโควิด -19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน" ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ผ่าน โปรแกรมซูมวีดีโอ
Meeting with Japanese Resource Persons

อัปเดตเนื้อหาและกรอบเวลาของโครงการ

 

Updating contents and timeframe of Project

ศพอ.แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือด้านการพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ และกีฬาสำหรับบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นคู่มือที่ใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

 

Meeting with Japanese Resource Persons

ทีมงานเครือข่ายและความร่วมมือเตรียมประเด็นพูดคุยและทดสอบทางเทคนิคก่อนการประชุม