APCD เข้าร่วมการประชุม "Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship of ASEAN" ซึ่งจัดโดยรัฐบาลเวียดนามเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship of ASEAN

เครือข่ายของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์กับหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

 

Network of Expert

Dr. Sita Sumrit ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายขจัดความยากจน และเพศสภาพ แผนกคณะกรรมการการพัฒนามนุษย์ ฝ่ายประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นำเสนอข้อเสนอแนะฉบับร่าง

 

Network of Expert

กล่าวเปิดงานโดยตัวแทนที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาแห่งเวียดนาม Mr. Nguyen Van Hoi, ผู้อำนวยการกรมคุ้มครองสังคม กระทรวงแรงงาน, ผู้พิการและกิจการสังคม

 

Network of Expert

ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมจากอาเซียนรวมถึงตัวแทนจาก UNESCAP

 

Network of Expert

ภาพหมู่เครือข่ายไทย โดยศพอ. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายของไทยที่ให้ข้อมูลในการเตรียมการดำเนินการและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวกับเพื่อนร่วมงานในภูมิภาคอาเซียน