ศพอ. ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินการอบรมประเทศที่สาม (TCTP) การเสริมสร้างศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIDRR) ในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2565
Mr. Piroon Laismit, Executive Director of the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), delivered welcome remarks on July 25, 2022, during the opening ceremony.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อํานวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ระหว่างพิธีเปิด

 

2.	Mr. Morita Takahiro, Chief Representative of the Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office, delivered the opening remarks.

Mr. Morita Takahiro หัวหน้าผู้แทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจําประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์

 

Mrs. Ureerat Chareontoh, Director General of the Thailand International Cooperation Agency, made the opening speech.

นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานอบรมออนไลน์

 

Participants presented their organization’s services and expectations to the training program at the "Hope & Concerns" Session.

ผู้เข้าร่วมนําเสนอบทบาทองค์กรและความคาดหวังต่อเข้าการรับการฝึกอบรมในเซสชั่น "ความหวังและความกังวล"

 

The TCTP three-year training course presentation was outlined by Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager.

การนําเสนอภาพรวมหลักสูตรการฝึกอบรม TCTP ระยะเวลา 3 ปี โดยนายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

The Country Report presentation from each country provided the updated situation of DIDRR in ASEAN exchanges among participants and the session has Dr. Parichatt Krongkant, DIDRR Consultant, UN ESCAP, and Dr. Nantanoot Suwannawut, Academic Officer, Ministry of Education, gave outstanding comments for further critical discussion to move in the right direction.

การนําเสนอรายงานสถานการณ์แต่ละประเทศ ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม DIDRR โดยผู้เข้าอบรมแลมี ดร. ปาริฉัตต์ ครองขันธ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน DIDRR จาก UNESCAP และ ดร. นันทนุช สุวรรณวุฒิ เจ้าหน้าที่วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์การอภิปรายสําคัญๆ เพื่อก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องด้านกิจกรรม DiDRR

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration served as a moderator.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือเป็นหนึ่งในการนำกระบวนการของการอบรม

 

Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager at APCD, led a session on the Disability Inclusive Business (DIB) as an APCD approach to work with persons with disabilities involving in society.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. นำเสนอธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม (DIB) เป็นหนึ่งในวิธีการทํางานสำคัญที่คนพิการเป็นหนึ่งเดียวกับสังคม

 

International Instruments on Disability Development and DIDRR, including the introduction of the ESCAP DIDRR E-learning tool "by Ms. Aiko Akiyama, Social Affairs Officer, ESCAP

เครื่องมือการทำงานระหว่างประเทศด้านความพิการกับการพัฒนา และ DIDRR รวมถึงการแนะนําบทเรียนออนไลน์ของ ESCAP ด้าน DIDRR นำกระบวนการโดย Ms. Aiko Akiyama เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านความพิการ องค์การสหประชาชาติ UNESCAP

 

10.	"Three Pillars of Community Safety" and "Three processes of DIDRR" were presented by Dr. Takashi Izutsu, Associate Professor, The University of Tokyo.

หัวข้อ "เสาหลักและการนำไปปฏิบัติด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติทางมนุษยธรรม" นําเสนอโดยดร. Takashi Izutsu รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียว

 

Group photo of participants and APCD staff at the closing session

ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ ศพอ. ในช่วงพิธีปิดอบรมออนไลน์