การฝึกอบรมงานโรงแรม

Hotel training


อาคารฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านโรงแรมที่คนพิการมีส่วนร่วมในประเทศไทย บริหารจัดการโดยคนพิการ โดยความร่วมมือกับโรงแรม Hyatt Regency Hotel Bangkok สนับสนุนโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Hotel training

ศพอ.เปิดตัวงานฝึกอบรมด้านธุรกิจโรงแรมที่ตึกฝึกอบรมของศพอ.ในปี 2562 หลังจากการฝึกอบรม คนพิการถูกคาดหวังให้ไปทำงานในโรงแรมต่างๆทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติงานตามหลักการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม และเป็นไปตามความต้องการของพวกเขา

Hotel training