ศพอ. เข้าร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นใน "การประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ. 2554-2563 และการขับเคลื่อนในระยะต่อไป" ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี 
Group Photo

 รูปถ่ายคณะผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) องค์กรคนพิการ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 
 

 

The meeting was chaired by DG

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานในที่ประชุม

 

Dr. Seree Nonthasoot, as a speaker

ดร. เสรี นนทสูติ วิทยากรในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในอาเซียนและแผนแม่บทอาเซียนปี 2568: เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ"

 

Sharing inputs by Mr. Somchai Rungsilp, APCD's Community Development Manager

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. เสนอข้อมูลเผยแพร่ รายงานการดำเนินงานในระดับภูมิภาคของ ศพอ.ปี 2562 ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างประเทศในด้านความพิการกับการพัฒนา