ศพอ. ได้รับเชิญแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ สถานการณ์สวัสดิการสังคมในประเทศไทยช่วงการระบาดของโควิด -19” จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan National Council of Social Welfare: JNCSW) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
APCD attended and presented the current situation of Social Welfare in Thailand in COVID-19 response.

ศพอ. ได้ร่วมนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันในงานสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในการรับมือกับ COVID-19

 

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมทั้ง 30 ท่าน ที่เป็นอดีตผู้ฝึกงานของ JNCSW และเป็นผู้แทนของคนทำงานเพื่อสวัสดิการสังคมจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซียและไทย

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมทั้ง 30 ท่าน ที่เป็นอดีตผู้ฝึกงานของ JNCSW และเป็นผู้แทนของคนทำงานเพื่อสวัสดิการสังคมจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซียและไทย