การประชุมกลุ่มดาวเรือง (กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญาในประเทศไทย) เรื่องการติดตามแผนกิจกรรมครึ่งปีแรก ณ สถาบันราชานุกูล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้นำกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา

 

Agreement by participants as members of three-party votes including self-advocates with intellectual disabilities, their parents and supporters.

ข้อตกลงที่ได้จากการประชุมของผู้เข้าร่วมที่มาจากสามฝ่ายหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา พ่อแม่และผู้สนับสนุน