ศพอ. และ องค์การ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมประเด็นคนพิการ (Disability Equality Training: DET) สำหรับผู้ดำเนินการอบรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2024 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567
A group screenshot of 4th Schooling participants and facilitator from Asia Pacific region and beyond during the Zoom meeting.

ภาพผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งที่ 4

 

Dr. Kenji Kuno, APCD disability and development advisor and JICA senior advisor, showed the schedule of training.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านคนพิการและการพัฒนาจาก JICA นำเสนอกำหนดการของการฝึกอบรม