เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก ศพอ. ถูกเชิญชวนเป็นวิทยากรที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
Group photo of participants with autism and their parents from Khon Kaen with Mr. Chayoot Homdee, Community Development Officer, APCD

ภาพผู้เข้ารวมกิจกรรมที่เป็นบุคคลออทิสติกและผู้ปกครองจากจังหวัดขอนแก่น และนายชยุต หอมดี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ศพอ.

 

Mr. Chayoot Homdee describing his illustrated story at the beginning of “My Life, My Story”.

นายชยุต หอมดี ได้บรรยายเหตุการณ์ผ่านเรื่องราวโดยมีรูปวาดประกอบเรื่องเล่า “ชีวิตฉัน เรื่องราวฉัน”

 

Ms. Anchana Soonthoratak (Instructor Ouh), Coordinator of the Asia Congress for People with Special Needs “I am able” facilitating the workshop

คุณอัญชนา สุนทรพิทักษ์ (ครูอุ๊) ผู้ประสานงานกิจกรรมการประชุมสภาคนพิเศษเอเชีย “I am able” ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อย