ศพอ. ร่วมสนับสนุน มูลนิธิดุลภาทร ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และทำแผนปฏิบัติการ เมื่อนวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่
APCD supported the Dulabatorn Foundation for review the strategy and action plan, 7-8 September 2023 in Chiang Mai Province, Thailand

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ศพอ. ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และร่างแผนปฏิบัติการ ปี 2567

 

Dulabatorn Foundation team members were sharing ideas to draft the action plan.

เจ้าหน้าที่ทีมงาน มูลนิธิดุลภาทร กำลังร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่างแผนปฏิบัติการ ปี 2567

 

APCD Visited the Healing Family Foundation, APCD’s partner in Chiang Mai Province.

ศพอ. เยี่ยมองค์กรพันธมิตร มูลนิธิบ้านสมานใจ ในจังหวัดเชียงใหม่