ประชุมเตรียมการ การอบรมประเทศที่สาม (TCTP) ในระหว่างสามปีดำเนินการ ณ lสำนักงาน ศพอ. วันที่ 8 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ภาพถ่ายหมู่ของผู้แทน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรความร่วมือระหว่างประเทศญีปุ่น และคณะ ศพอ.

 

preparetory meeting

ผ.อ. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ให้ข้อเสนอ ในเอกสาร บันทึกวาระข้อตกลง ฉบับร่างแก้ไขครังที่ 2 สำหรับโครงการสามปี

 

preparetory meeting

ผู้แทนองค์กรความร่วมือระหว่างประเทศญีปุ่น ประจำประเทศไทย นางสุวรรณา นวเจริญ เจ้าหน้าที่โปรแกรม แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และบทเรียนที่ผ่านมาการทำโครงการฯ เพื่อตอบสนองสถานการณ์ โควิด 19