การบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้รวมถึงสิ่งพิมพ์

การบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Publications


การจัดทำข้อมูลและองค์ความรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความรู้ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ (เว็บไซต์ จดหมายข่าว และสื่อสังคมออนไลน์) การวิจัย และการจัดการฐานข้อมูล เป้าหมายหลักของงานสิ่งพิมพ์ของ ศพอ. คือ การเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ด้านความพิการและการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หนึ่งในภารกิจสำคัญของส่วนนี้ คือ การสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งไปถึงเป็นรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ตัวอักษร ไฟล์ PDF ที่อ่านได้ทั่วถึง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ‘e-pub’ ที่สามารถนำไปตีพิมพ์ได้ รวมถึงมีการจัดล่ามภาษามือและและคำบรรยายภาษามือเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอ เป็นต้น.

 

Field Work Shop