การฝึกอบรมในประเทศ

Domestic Training


ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่ทำงานพัฒนาคนพิการในประเทศไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) องค์กรคนพิการระดับชาติ หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนทั้งหลาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วมในประเทศไทยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ

 

Group Training

ศพอ.ฝึกอบรมคนพิการไทยให้เป็นทรัพยากรบุคคลในด้านธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) ผ่านโครงการ 60+ Plus ในด้านการทำเบเกอรี่ ช็อกโกแลตและงานบริการในโรงแรม นอกจากนี้ ศพอ.ยังรับเชิญเป็นวิทยากรในงานฝึกอบรมด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม(Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2563 (หลักสูตรฝึกอบรม 3 วัน) มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวรวมจำนวน 300 คน (หลักสูตรละ 100 คน) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำคนพิการ ผู้นำชุมชน จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย นอกจากนั้น ศพอ.ยังได้รับเชิญให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานด้านการพัฒนาคนพิการในประเทศไทยอีกด้วย