เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. ได้รับทุนฝึกอบรมจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในหัวข้อ “Social Participation and Livelihood of Persons with Disabilities through a Community-based Inclusive Approach (B)” ดำเนินการโดย Empowerm
Group photo during pre-session on 28 January 2021 Credit: JICA ©

ภาพถ่ายหมู่ของกลุ่มผู้รับทุน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

เครดิต: JICA ©

 

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ และผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติกจากประเทศไทย นำเสนอรายงานกิจกรรมการพัฒนาคนพิการของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

คุณศุภอนงค์ (ณูณู) ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ และผู้พิทักษ์สิทธิ์ออทิสติกจากประเทศไทย นำเสนอรายงานกิจกรรมการพัฒนาคนพิการของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 

ภาพถ่ายผู้รับทุน 7 ท่านจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกที่มีเวลาการฝึกอบรมในช่วงใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ปาปัวนิวกินี และไทย

ภาพถ่ายผู้รับทุน 7 ท่านจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกที่มีเวลาการฝึกอบรมในช่วงใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ปาปัวนิวกินี และไทย

 

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ เผยแพร่สำหรับผู้ฝึกอบรม ผ่าน Google Classroom Platform

เอกสารประกอบหลักสูตรฯ เผยแพร่สำหรับผู้ฝึกอบรม ผ่าน Google Classroom Platform