บุคลากร ศพอ. บรรยายพิเศษเรื่อง “ความครอบคลุมที่คนพิการมีส่วนร่วมและธุรกิจ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 กรุงเทพฯ
Group photo of the special lecturer, Teacher Kevin Cook, the TU students and Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, APCD.

ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์เควิน คุก อาจารย์พิเศษ คณะนักศึกษา มธ. ร่วมกับวิทยากรจาก ศพอ. นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ

 

At the lecture room, Mr. Watcharapol Chuengcharoen, APCD Chief of Networking & Collaboration, shared insights about where disability is, how to work with them and showed a case study of the 60+Plus program in perspective of Disability Inclusive Business (DIB)

ณ ห้องที่จัดการบรรยาย นายวัชรพล ได้นำเสนอแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกว่าความพิการอยู่ที่ไหน วิธีการทำงานร่วมกับคนพิการ และนำเสนอกรณีศึกษาโครงการ 60+ Plus ในมุมมองของ Disability Inclusive Business (DIB)