ศพอ. ได้ไปร่วมงาน Asia-Pacific Community-based Inclusive Development Congress (5th AP CBID Congress) ในวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2566 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director (left) and H.E. Dr. Tej Bunnag, APCD Foundation Chairman (Right) attended the official opening program at the Congress.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนายการ ศพอ. (ซ้ายมือ) และท่านเตช บุนนาค ประธานมูลนิธิ ศพอ. ร่วมงานพิธีเปิดการการประชุมใหญ่

 

On March 14, APCD and JICA collaborated to host a pre-congress session titled "Disability Equality Training Facilitator (DET) Introduction", aiming to equip participants with skills to promote disability equality. The half-day event, held at a hotel, was attended by 30 enthusiastic participants.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ศพอ. และ JICA ได้ร่วมจัดการชุมในหัวข้อ "Disability Equality Training Facilitator (DET) Introduction" ก่อนงานประชุมใหญ่เริ่ม มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการส่งเสริมความเสมอภาคของตนพิกาครึ่งวันบ่ยมีผู้เข้าร่วมที่ประมาณ 30 ท่าน

 

Group photo of Participants and Facilitators at the end of pre-Congress session organized by JICA and APCD.

ภาพถ่ายหมู่ผู้เข้าร่วมและผู้จัดดำเนินการประชุม

 

H.E. Dr. Tej Bunnag was at stage for the Opening Remarks.   H.E. Dr. Tej Bunnag, representing APCD Foundation Chairman, delivers opening remarks at the 5th AP CBID Congress, while Mr. Piroon Laismit, APCD E.D. and Mr. Somchai Rungsilp, CDD Manager, play instrumental roles in coordinating between International and National Organizing Committees, ensuring the success of the Congress. In addition to that, Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department manager also co-chairs one of the plenary sessions.

H.E. Dr. Tej Bunnag was at stage for the Opening Remarks.

H.E. Dr. Tej Bunnag, representing APCD Foundation Chairman, delivers opening remarks at the 5th AP CBID Congress, while Mr. Piroon Laismit, APCD E.D. and Mr. Somchai Rungsilp, CDD Manager, play instrumental roles in coordinating between International and National Organizing Committees, ensuring the success of the Congress. In addition to that, Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department manager also co-chairs one of the plenary sessions.

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, showcases Disability-Inclusive Business (DIB) practices in Thailand at a plenary session during the 5th AP CBID Congress.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ ได้นําเสนอแนวปฏิบัติด้านธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB) ในประเทศไทยในการประชุมใหญ่ระหว่างการประชุม AP CBID Congress ครั้งที่ 5

 

Mr. Watcharapol also presented an abstract on "Empowering Self-Advocates with Intellectual Disabilities and Their Families During and After the COVID-19" at one of the simultaneous sessions, highlighting the importance of supporting individuals with disabilities and their families during challenging times.

นาย วัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ ได้มีโอกาศแสดงแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจที่ผู้พิการมีส่วนร่วม (DIB) ในประเทศไทย นอกจากนี้ก็ได้นําเสนอบทคัดย่อเรื่อง "Empowering Self-Advocates with Intellectual Disabilities and their Families during and After the COVID-19" (การพัฒนาศักยภาพแก่ผู้พิทักสิธท์ของตนเองที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวของพวกเขาในระหว่างและหลัง COVID-19) ด้วย

 

Group photo of speakers and moderators that Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Department manager co-chairs one of the plenary sessions.

ภาพหมู่วิทยากรและผู้ดําเนินรายการ ที่นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการพัฒนาชุมชนเป็นร่วมดำเนินการในการประชุมใหญ่

 

Hand over the next Congress to the hosts of 2027, representatives from Nepal.

ส่งธงมอบเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ครั้งด่อไปให้ผู้แทนจากประเทศเนปาล ปี พ.. 2570