การระดมความคิดเห็นระหว่าง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) สำนักงานใหญ่ JICA ประจำประเทศไทย และศพอ.เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและการพัฒนาคนพิการอย่างมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
Ms. Yuko Kawai, JICA representative Thailand office, shared the initiatives.

Ms. Yuko Kawai ผู้แทนจากสำนักงาน JICA ประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือ

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department, APCD, explain lessons learned and how to strengthen regional collaborations and network development.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. กล่าวถึงบทเรียนการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค และการทำงานเครือข่ายความร่วมมือ