ศพอ. จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์หลักสูตร การเรียนรู้เบื้องต้นในหัวข้อ “ความพิการกับการพัฒนา” (Disability & Development: D&D) โดยความร่วมมือจากองค์การ JICA เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567
A group photo was taken of participants from Asia-Pacific and beyond, resource person and organizers.

ภาพผู้เข้าร่วมการอบรมจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกและประเทศอื่นๆ รวมถึงวิทยากร และผู้จัดการอบรม

 

Dr. Kenji Kuno JICA Advisor on Disability & Development shared overall of Disability & Development (D&D) Online Open Learning Course.

ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาด้านความพิการและการพัฒนาจาก JICA ซึ่งเป็นวิทยากรหลัก ได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปในการจัดการอบรมหัวข้อ “ความพิการกับการพัฒนา” (D&D).

 

One of the trainings (analyze video): it enables participants to have an alternative view of disabilities.

ช่วงหนึ่งในกิจกรรมการอบรม วิทยากรได้นำเสนอวิดีโอวิเคราะห์: ที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายรวมถึงมุมมองอื่นๆที่เกี่ยวกับความพิการ

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief, Networking & Collaboration, APCD introduced the regional activities of APCD.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ.นำเสนอกิจกรรมในระดับภูมิภาคของ ศพอ.