บุคลากรจากฝ่ายพัฒนาชุมชนร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่เด็กนักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขานโนบายสังคมและการพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
Group Photo of APCD Resource Person and Social Policy and Development Programme Students

Group Photo of APCD Resource Person and Social Policy and Development Programme Students

รูปหมู่ระหว่างวิทยากรจากศพอ. และนักศึกษาสาขานโนบายสังคมและการพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Ms. NuNu Supaanong, APCD Networking & Collaboration Officer and Autistic Self-Advocate on the session “Self-Development and Professional Goal” on 18 October 2023

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือและผู้พิทักษ์สิทธิ์พิการทางออทิสติกเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองและจุดมุ่งหมายทางอาชีพ” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566