เครือข่ายความร่วมมือ

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ ศพอ. ซึ่งศพอ.เชื่อว่าปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นด้านความพิการคือการสร้างปรากฏการณ์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดการประสานงานเชื่อมโยงกันทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับชุมชน

CBID Mongolia

 

ศพอ. มีประสบการณ์ยาวนานในการพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคนพิการโดยชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CBR AP Network: เครือข่ายขององค์กรและประเทศภาคีที่ทำงานร่วมกันในการพัฒนาคนพิการใช้ชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) เครือข่ายครอบครัวและบุคคลออทิสติกในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Autism Network)เครือข่ายผู้พิทักษ์สิทธ์ผู้พิการด้านสติปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (United Intellectual Disability Mekong sub-region Network ซึ่งประเทศสมาชิกประกอบด้วยกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) สมาพันธ์ผู้พิการทางการได้ยินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Federation of Hard of Hearing and Deafened)  

 

Community-based  Rehabilitation Asia-Pacific Network