ศพอ. จัดฝึกอบรมภายในองค์กรเรื่องทักษะเบื้องต้นของการเป็นวิทยากรกระบวนการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
The online workshop was facilitated by Mr. Mark Morris, a teacher from Bachelor of Community Services, TAFE, NSW, Australia, and Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer as his co-facilitator.

กระบวนการฝึกอบรมดังกล่าวนำโดย คุณ Mark Morris อาจารย์จาก “Bachelor of Community Services, TAFE, NSW, Australia” และคุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์ ศพอ. ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้

 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้เทคนิคการนำกระบวนการ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้เทคนิคการนำกระบวนการ

 

คุณ Mark และคุณศิริพร ให้แบบฝึกหัดการนำกระบวนการ ในหัวข้อ “จับคู่ ฝึกคิด และฝึกแบ่งปัน!”

คุณ Mark และคุณศิริพร ให้แบบฝึกหัดการนำกระบวนการ ในหัวข้อ “จับคู่ ฝึกคิด และฝึกแบ่งปัน!”

 

ผู้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะการสรุปข้อคิดเห็น

ผู้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะการสรุปข้อคิดเห็น