ศพอ. จัดกิจกรรมการอบรม “ความเสมอภาคของคนพิการและสังคม” แก่ผู้นำเยาวชนคนพิการและผู้ช่วยคนพิการ จัดโดยมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
APCD Organizes Disability Equality Training (DET) for young Thai leaders with disabilities and their personal assistants (PA) from Thailand Council for Independent Living (TIL) on May 18, 2023, Nonthaburi, Thailand

ภาพที่ระลึกของผู้เข้าอบรมและวิทยากร ศพอ. กิจกรรมการอบรม “ความเสมอภาคของคนพิการและสังคม”

 

Group photo of participants and APCD facilitators at the Disability Equality Training (DET) session.

ผู้พิการทางร่างกายและผู้ช่วยคนพิการร่วมกิจกรรมอย่างขันแข็งในการอบรม เพื่อส่งเสริมเพิ่มทักษะความสามารถ และการพิทักสิทธิ์ของคนพิการ

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief, Networking & Collaboration, APCD facilitators demonstrating a social model exercise to improve the quality of services and accessibility for persons with disabilities during session.

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้า เครือข่ายและความร่วมมือ วิทยากรจาก ศพอ. สาธิตกิจกรรมรูปแบบทางสังคม ในการทำให้ความเท่าเทียมด้านการบริการและการเข้าถึงการบริการที่ดีขึ้นแก่คนพิการ

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, APCD sharing her direct experiences on discrimination with the participants.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ วิทยากรจาก ศพอ. แบ่งปันประสบการณ์ตรงในเรื่องการถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการอบรม

 

A group of participants were exchanging ideas and actively participating in the session and the session well encourage persons with disabilities to become agents of change in creating a more inclusive society.

กลุ่มผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างขันแข็งในระหว่างการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้คนพิการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนสังคมที่คนพิการมีส่วนร่วม