ศพอ. รับเชิญบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติด้านการดำเนินงานในประเด็นความพิการกับการพัฒนา" ให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
Over 70 students enrolled in PI 292: International Organizations and Regimes, which they learned about fundamental APCD concepts. The contents could applied in international practices to further the goal of a barrier-free, inclusive, and rights-based society.

นักศึกษา 70 ท่าน ที่ลงทะเบียนในรายวิชา PI 292: องค์กรระหว่างประเทศและระบอบการปกครอง เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรม ศพอ. ที่ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดสังคมที่ปราศจากอุปสรรค มีส่วนรวม และตามสิทธิของคนพิการ

 

2.	Delivering a presentation on the inclusion of persons with disabilities in the workplace in order to raise awareness of Disability Inclusive Business (DIB).

ศพอ. นําเสนอกิจกรรมการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับคนพิการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ (Disability Inclusive Business: DIB)

 

3.	Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager, presented appropriate evacuation equipment in order to promote Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR).

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน สาธิตอุปกรณ์ช่วยเหลือระหว่างการอพยพเพื่อส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR)