โครงการความร่วมมือ ESCAP-APCD กิจกรรมการฝึกอบรม "เสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองของผู้พิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา (ID) และครอบครัวในบริบทของการแพร่ระบาดของ COVID-19" ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 พฤษภาคม 2565

ภาพถ่ายหมู่คณะผู้เข้าอบรม ร่วมกับนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพอ. และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

 

At the Golden Jubilee Museum of Agriculture (Wisdom Farm), a group photo of participants and APCD staff with their floral-printed artwork was taken.

ภาพถ่ายหมู่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ ศพอ. กับผ้าคลุมไหล่ที่ใช้สีจากดอกไม้สด โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

3.	In the face of COVID-19 pandemics, promote health promotion through physical exercise and encourage individuals to engage in it regularly.

การส่งเสริมสุขภาพผ่านการออกกําลังกายและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทำทุกวันในช่วงสถานการณ์โควิด 19

 

4.	Exercises for the "Hope & Concerns" class, facilitated by Wisdom Farm colleagues

กิจกรรมทำงานกลุ่มหัวข้อ “ความคาดหวังและข้อกังวล” โดยวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 

Developing expertise in planting saplings

การเพาะต้นกล้าสารพัดงอก 

 

Outdoor Learning Museum on 'Vegetable Garden on a Balcony'

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐาน “ระเบียงสวน”

 

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐาน “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐาน “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า”

 

Philosophy as an Interactive Game in an Indoor Museum: Economy of Self-Sufficiency in Learning

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกมในพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร

 

Participants, APCD Staff, and Golden Jubilee Museum of Agriculture Resource Persons stand for a group shot.

ภาพถ่ายหมู่คณะผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ ศพอ. และวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 

การนำเสนอสิ่งประทับใจและสิ่งที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนำเสนอสิ่งประทับใจและสิ่งที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้

 

Participants holding their certificates and APCD staff posing with Doo-Doo, the Museum mascot, in a group photo.

ภาพถ่ายหมู่คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร และเจ้าหน้าที่ ศพอ.ณ รูปปั้น ดูดู้ มาสคอตของพิพิธภัณฑ์