ผู้แทนคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) พบปะแลกเปลี่ยนกับตัวแทนสมาคมออทิสติกของมองโกเลียเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทยได้อำนวยความสะดวกผู้แทนจากสมาคมออทิสติกมองโกเลียในการแนะนําตนเองและหารือความร่วมมือเบื้องต้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN)

 

2.	The monthly country report was delivered by Dr. Adriana Ginanjar, Honorary Chairperson of AAN, and representatives of Yayasan Autisma Indonesia. She discussed the possibility of collaborating with the government and other organizations to assist Indonesians living with autism and their families.

รายงานประจําเดือน นำเสนอโดย ดร. Adriana Ginanjar ประธานกิตติมศักดิ์ AAN และผู้แทนของ Yayasan Autisma อินโดนีเซีย ได้เล่าถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลออทิสติกและครอบครัวของพวกเขา

 

3.	A group photo was taken with participants from several ASEAN countries, Mongolia, the AAN secretariat office in Indonesia, and the APCD.

ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศในอาเซียน ประเทศมองโกเลีย สํานักงานเลขาธิการ AAN ในอินโดนีเซียและ ตัวแทนจาก ศพอ.