คณะนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 และข้าราชการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางชไมพร ตันติเวสส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันเทวะวงศ์วโรป กระทรวงการต่างประเทศ  นำคณะนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 และข้าราชการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อศึกษาดูงานองค์การภาคประชาสังคม เพื่อทำความเข้าใจบทบาทภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างพลังอำนาจและศักยภาพของคนพิการเพื่อโอกาสในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

 

Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.

Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.

Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.

Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.

Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.

Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.

Fourteen new diplomats of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand of the year 2022 and government officials visited APCD.