ศพอ. และองค์การ JICA ร่วมมือจัดการประชุมองค์กรภาคีความร่วมมือ เพื่อหารือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศพอ. ประเทศไทย
APCD and JICA conducted key development partners to discuss ways to improve the lives of individuals with disabilities in Asia-Pacific countries on May 26, 2023 in Bangkok, Thailand

ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ ศพอ. โดยมีผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมจาก ESCAP กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานฑูตญี่ปุ่น และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

 

Group photo of participants and APCD staff. The representatives were from the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), Disabilities Thailand (DTH), the Thailand International Cooperation Agency (TICA), the Embassy of Japan, and JICA.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงแจ้งวัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวังจากการประชุมในครั้งนี้

 

Dr. Kenji Kuno, Disability and Development Advisor and JICA Senior Advisor, facilitated the detailed meeting and group discussion. He encouraged participants to share their ideas and work together to find solutions to the challenges facing people with disabilities in Thailand and Asia-Pacific region.

ดร. เคนจิ คูโนะ ที่ปรึกษาด้านคนพิการและการพัฒนาของศพอ. และที่ปรึกษาอาวุโสของ JICA ดำเนินการประชุมและหารือในรายละเอียดของการร่วมมือการทำงานร่วมกัน รวมถึงขอความร่วมมือและขอข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำงานร่วมกันในการหาทางออกจากความท้าทายที่คนพิการในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประสบอยู่

 

Senator Monthian Buntan, representative from Disabilities Thailand (DTH), provided constructive feedback.

นายมณเฑียร บุญตัน วุฒิสมาชิก ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการประชุม

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Officer, Logistics, acted as the master of ceremonies at the meeting. She kept the meeting running smoothly and ensured that everyone was on the same page.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรช่วงเปิดการประชุม รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น