กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำช็อกโกแลตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับ ศพอ. และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ
Group photo of core representatives from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), the Department of Children and Youth, Disabilities Thailand (DTH), APCD, and other relevant associations for Thai persons with disabilities

ภาพถ่ายหมู่ของผู้แทนจากกรม พก. กรมเด็กและเยาวชน(ดย.) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ศพอ. และสมาคมที่เกี่ยวข้องซึ่งทำงานด้านคนพิการไทย

 

Group photo of core representatives from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), the Department of Children and Youth, Disabilities Thailand (DTH), APCD, and other relevant associations for Thai persons with disabilities

กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

 

คุณสุนทร เนาวราช ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe อธิบายกระบวนขั้นตอนการทำช็อกโกแลตให้ท่านอธิบดีกรม พก.

คุณสุนทร เนาวราช ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe อธิบายกระบวนขั้นตอนการทำช็อกโกแลตให้ท่านอธิบดีกรม พก.

 

คุณปริษฐา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา พนักงานบาริสต้า ประจำร้านฯ สาขาราชวิถี เป็นหนึ่งในวิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำช็อกโกแลตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในงาน “ปันรักเติมพลังคนไทย และตอบแทนสังคม”

คุณปริษฐา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา พนักงานบาริสต้า ประจำร้านฯ สาขาราชวิถี เป็นหนึ่งในวิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำช็อกโกแลตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในงาน “ปันรักเติมพลังคนไทย และตอบแทนสังคม”

 

การเตรียมพร้อมของผู้รับการฝึก

การเตรียมพร้อมของผู้รับการฝึก

 

ความประทับใจและคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วม

ความประทับใจและคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วม

 

คณะผู้มีเกียรติในงานตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงอาคารฝึกอบรมฯ

คณะผู้มีเกียรติในงานตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงอาคารฝึกอบรมฯ

 

บรรยากาศการฝึกอบรมที่เป็นมิตรกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

บรรยากาศการฝึกอบรมที่เป็นมิตรกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ในเรื่องการทำช็อกโกแลต

เจ้าหน้าที่โครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ในเรื่องการทำช็อกโกแลต

 

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. คุณพิรุณ ลายสมิต นำคณะผู้ทรงเกียรติเดินเยี่ยมชมสถานที่ ตามภาพลำดับซ้ายไปขวา คือ คุณประสงค์ พันธ์ลิมา (ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์) คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ (อธิบดีกรม พก.) คุณสุภัชชา สุทธิพล (อธิบดีกรม ดย.) และคุณสุทธิ จันทรวงษ์ (อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. คุณพิรุณ ลายสมิต นำคณะผู้ทรงเกียรติเดินเยี่ยมชมสถานที่ ตามภาพลำดับซ้ายไปขวา คือ คุณประสงค์ พันธ์ลิมา (ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์) คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ (อธิบดีกรม พก.) คุณสุภัชชา สุทธิพล (อธิบดีกรม ดย.) และคุณสุทธิ จันทรวงษ์ (อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)