วันที่ 3 ธันวาคม : APCD ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล (IDPD) ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของคนพิการสู่โลกหลังโควิด-19 ที่ครอบคลุม เข้าถึงได้ และยั่งยืน"
On 3rd December 2021, APCD celebrated the International Day of Persons with Disabilities (IDPD) with the theme “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world.”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 APCD ได้เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล (IDPD) ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของคนพิการสู่โลกหลังโควิด-19 ที่ครอบคลุม เข้าถึงได้ และยั่งยืน" นายพิรุณ ลายสมิต กรรมการบริหาร APCD ร่วมงานวันคนพิการสากล พ.ศ. 2564 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลไทย

 

On 3rd December 2021, APCD celebrated the International Day of Persons with Disabilities (IDPD) with the theme “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world.”

On 3rd December 2021, APCD celebrated the International Day of Persons with Disabilities (IDPD) with the theme “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world.”

On 3rd December 2021, APCD celebrated the International Day of Persons with Disabilities (IDPD) with the theme “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world.”