กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD Foundation) เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพคนพิการ ปี 2565
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) to empower vocational skills of people with disabilities of the year 2022

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร APCD Training Center ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศน์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร 60+พลัสโปรเจค “ธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการ” (Disability Inclusive Business) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การกำกับของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) กล่าวต้อนรับ

สำหรับในปี 2565 เปิดการอบรมฯ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การฝึกอาชีพงานโรงแรมและการบริการร้านอาหาร รับจำนวน 20 คน 2) การฝึกทำขนมปังยามาซากิ รับจำนวน 20 คน และ 3) การฝึกทำช็อกโกแลตและบาริสต้าเครื่องดื่มช็อกโกแลต รับจำนวน 20 คน โดยมีช่วงดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 20 กันยายน 2565 ประมาณ 4 เดือน มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ได้จัดการฝึกทักษะอาชีพคนพิการทุกๆ ปี โดยจะเปิดรับสมัครคนพิการทุกประเภท อายุระหว่าง 17 - 65 ปี สามารถสมัครได้ที่ร้าน APCD 60+Plus โดยคุณสมบัติต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ซึ่งมูลนิธิ APCD จะทำการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกงานจริงในช่วงเดือนพฤษภาคม- กันยายนทุกปี ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิ APCD ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ 02-354-8634 , 02-354-7508

 

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) joins hands the Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) launches 3 courses to empower vocational skills of people with disabilities in Food and Hospitality Business of the year 2022. Wednesday, May 11 , 2022 at 10:00 hrs. at APCD Training Center , Rama 6 Road, Bangkok assign to Mrs. Nata-Orn Indeesri, Expert on Empowerment Persons with Disability, Representative of Ms. Saranpat Anumatrajkit, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, presided over the opening ceremony. Mr. Piroon Laismit (APCD Executive Director) gave welcome remark. These ongoing projects  are to implement “Disability Inclusive Business” with support from Division Of Fund and Equality Promotion for Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security, since 2014. For the year 2022 , APCD provides 3 vocational training courses for persons with disabilities 1) Hospitality business 20 persons 2) Yamazaki Bread Making 20 persons 3) Chocolate making and barista training for chocolate drinks 20 persons These courses will be conducted during 11 May - 20 September 2022 , approximately 4 months. The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD Foundation) organizes vocational training for people with disabilities every year. Thai persons with disabilities between 17 - 65 years old with person with disability identity card can apply. More information please contact: Telephone number: 02-354-8634 , 02-354-7508