ตัวแทนจาก JICA เยี่ยมชม APCD ชมกิจกรรม APCD วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
Representative from JICA visited APCD,  seeing APCD activities on 13 December 2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Mr. Toshiyuki OKUI ตัวแทนของ Nogezaka Global ได้นำ Mr. Akiko YOKOHAMA ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุของ JICA, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. ผู้สมัคร SOKENDAI, Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, ผู้ช่วยวิจัย, Toyo University และ Ms. Mariko OKAYASU นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เยี่มชมกิจกรรมของ APCD

 

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.

On 13 December 2021, Mr. Toshiyuki OKUI, Representative of Nogezaka Global led Mr. Akiko YOKOHAMA, JICA expert on Elderly care, Ms. Natsuki IWASHITA, Ph.D. candidate, SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, Ms.Aimi SATO, Research assistant, Toyo University, and Ms. Mariko OKAYASU, Master’s Student, Asian Institute of Technology(AIT), seeing APCD activities.