ผู้แทนศพอ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดการฝึกอบรมหัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนผู้พิการมีส่วนร่วม (DiDRR)” จัดโดยศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ
During the training session, a group photograph captured the participants alongside the ADPC organizers and APCD resource persons.

ภาพคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้จัดงานจาก ADPC ร่วมถ่ายภาพกับวิทยากรจาก ศพอ.

 

Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager presented an overview of APCD approaches, their activities, and achievements in disability inclusion and DIDRR, enriching the session with his insights.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน นำเสนอประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงาน และความสำเร็จที่คนพิการมีส่วนร่วมของ ศพอ. ในการฝึกอบรมครั้งนี้

 

Disability Equality Training (DET) led by Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief, Networking and Collaboration, APCD.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ นำเสนอการอบรมประเด็นความเท่าเทียบด้านคววามพิการ (DET)

 

Ms. Hiroko Itako, a Japan Overseas Cooperation Volunteer (JOCV) specializing in DIDRR shared good practices and case studies, contributing to the knowledge exchange of the session.

คุณฮิโรโกะ อิทาโกะ อาสาสมัครด้านความร่วมมือต่างประเทศของญี่ปุ่น (JOCV) ผู้เชี่ยวชาญด้าน DiDRR นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของการประชุมในครั้งนี้