ศพอ. ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน สองคนจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในโครงการฝึกงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมและ 31 พฤษภาคม 2564
Mr. Krittamed Saman, a third-year student of the Faculty of Arts from Chulalongkorn University, Bangkok, receives orientation from the Community Development Department team. His internship will start on 24 May and be completed on 24 July 2021.

ศพอ.จัดปฐมนิเทศก์ให้แก่ นายกฤตเมธ สมาน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และจะฝึกงานกับ ศพอ. แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2564

 

2.	Ms. Catherine LIN, University of Pennsylvania, School of Nursing is an intern via virtual platform from 31 May–23 July 2021. Her orientation session was conducted on 31 May 2021.

Ms. Catherine LIN นักศึกษาฝึกงานออนไลน์ จากวิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัย Pennsylvania เข้าร่วมฝึกงานงานกับ ศพอ. ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศก์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564