ผู้แทน ศพอ. รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน TICA Talks เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร
Group photo of TICA staff, APCD speakers and the organizer

ภาพหมู่ของเจ้าหน้าที่ TICA วิทยากร ศพอ. และผู้จัดงาน

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen sharing insights on turning barriers into steppingstones for success.

นายวัชรพล จึงเจริญ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นก้าวแห่งความสำเร็จ

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol engaging with attendees in a discourse on disability perspective.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล ร่วมเสวนาเรื่องมุมมองของความพิการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

Participants immerse in a lively exchange of ideas on fostering power of effort as Sources of Strength.

ผู้เข้าร่วมจะได้ดื่มด่ำกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังแห่งความพยายามในฐานะแหล่งที่มาของความเข้มแข็ง

 

Miss Pin Sridurongkatum, Secretary of the Department, TICA opened the session with a remarkable message on unity and rights.

นางสาวปิ่น ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม TICA กล่าวเปิดงาน โดยได้พูดเน้นถึงเรื่องความสามัคคีและสิทธิ

 

Mr. Wattanawit Gajaseni, the Director-General of TICA gave souvenirs to APCD speakers after the session.

Mr. Wattanawit Gajaseni, the Director-General of TICA gave souvenirs to APCD speakers after the session.

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี อธิบดี TICA มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรหลังเสร็จกิจกรรม