พก. และ ศพอ. เข้าร่วมประชุมติดตามเครื่องมือเก็บข้อมูลการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ศพอ.
The working group join the third consultation meeting for CRPD monitoring.

คณะทำงานร่วมการประชุมติดตามและหารือในรายละเอียดของเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล CRPD

 

The welcome remark was delivered by Mrs. Haruthai Sirisinudomkit, Director of Strategy and Planning Division, DEP.

นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงาน

 

Associate Professor Dr. Theeraphong Bualar, working group member was presenting the data tools collection to monitoring CRPD, and discussed about stakeholders

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า หนึ่งในคณะทำงาน ได้นำเสนอเครื่องมือเก็บข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และพูดคุยถึงภาคีเครือข่าย

 

Working group members were preparing the data tools collection to monitor CRPD.

คณะทำงานกำลังเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ