การเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ศพอ. ของคณะผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) และคณะผู้แทน หอการค้าญี่ปุ่น (JCC) แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2
นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ รายงานความคืบหน้าแก่สมาชิกประเทศเครือข่าย AAN ซึ่งตอบแบบสอบถามการสำรวจพื้นฐาน ที่ส่งให้ ศพอ. สำหรับโครงการพิเศษขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุน (JICA)

คณะผู้ต้อนรับเล่ากิจกรรม ศพอ. และ กล่าวถึงการติดตามผลลัพธ์ “โครงการธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วมผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้าถึงได้สำหรับคนพิการไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ GGP ในปี 2558

 

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรม ศพอ. ล่าสุด เพื่อแสดงคำขอบคุณ ให้กับ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. มอบสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรม ศพอ. ล่าสุด เพื่อแสดงคำขอบคุณ ให้กับ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

 

ภาพถ่ายหมู่ผู้มีเกียรติ (สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้แก่ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก คุณ Misa Takagi เลขานุการโท หรือ หัวหน้าโครงการ GGP และ ผู้ประสานงานอีก 2 ท่าน คือ คุณกัลยา สันตุสฐารมย์ และ คุณธนิดา ปะวะโข ในส่วนของหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) ประจำประเทศไทยประกอบด้วย คุณ Naoki  Sakamoto เลขาธิการทั่วไป และ คุณ มธุรส เล็กแจ่ม ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ และทีมผู้บริหารและจัดการ ศพอ.

ภาพถ่ายหมู่ผู้มีเกียรติ (สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้แก่ คุณ Kazunari Yokota เลขานุการเอก คุณ Misa Takagi เลขานุการโท หรือ หัวหน้าโครงการ GGP และ ผู้ประสานงานอีก 2 ท่าน คือ คุณกัลยา สันตุสฐารมย์ และ คุณธนิดา ปะวะโข ในส่วนของหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) ประจำประเทศไทยประกอบด้วย คุณ Naoki  Sakamoto เลขาธิการทั่วไป และ คุณ มธุรส เล็กแจ่ม ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ และทีมผู้บริหารและจัดการ ศพอ.

 

คณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ผลิตเบเกอรี่ ณ ร้าน 60+ Bakery and Chocolate Café   

คณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ผลิตเบเกอรี่ ณ ร้าน 60+ Bakery and Chocolate Café