ศพอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งมอบงานของสำนักเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) จาก ศพอ. ไปสำนักงานแห่งใหม่ ณ London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
APCD conducted a Workshop on Handover Tasks of ASEAN Autism Network Secretariat from APCD to London School Centre for Autism Awareness (LSCAA) on 20 January 2021

ศพอ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเลขาธิการเครือข่ายฯ ทั้งเรื่องโลจิสติกส์และกิจกรรมที่ผ่านมา

 

ทีมผู้บริหารเครือข่ายฯ ปัจจุบัน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายฯ ประธานกิตติมศักดิ์ และทีมเลขาธิการเครือข่ายฯจาก LSCAA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ทีมผู้บริหารเครือข่ายฯ ปัจจุบัน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายฯ ประธานกิตติมศักดิ์ และทีมเลขาธิการเครือข่ายฯจาก LSCAA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

 

ผู้เข้าร่วมส่งมอบงานร่วมกันเสริมสร้างพลังเพื่อสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าของเครือข่ายฯ ในทศวรรษหน้า

ผู้เข้าร่วมส่งมอบงานร่วมกันเสริมสร้างพลังเพื่อสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าของเครือข่ายฯ ในทศวรรษหน้า