รายนามคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

Dr. Tej Bunnag

นายเตช บุนนาค    

 • ประธานกรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • เลขาธิการสภากาชาดไทย
Mr. Sribhumi Sukhanetr

นายศรีภูมิ ศุขเนตร

 • รองประธานกรรมการ
 • กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ อาณาเขตโมนาโก (Principality of Monaco)
 • ประธาน สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์
Prof. Emeritus Poonpit Amatyakul

นายพูนพิศ อมาตยกุล

 • กรรมการ
 • ที่ปรึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอนุกูล ปีดแก้ว

นายอนุกูล ปีดแก้ว

 • กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Senator Monthian Buntan

นายมณเฑียร บุญตัน

 • กรรมการ
 • วุฒิสมาชิก
 • คณะกรรมการด้านสิทธิคนพิการ
 • กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารมูลนิธิราชสุดา
 • คณะกรรมการบริหารและสมาชิก สหภาพคนตาบอดโลก
 • ผู้ก่อตั้ง เลขาธิการและคณะกรรมการแห่งประเทศไทยว่าด้วยการผลิตและการให้บริการ DAISY
Senator Nareewan Chintakanond

นางนรีวรรณ จินตกานนท์

 • กรรมการ
Mr. Chai Chaiyawan

นายไชย ไชยวรรณ

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Dr. Somkiat Siriruttanapruk

ดร. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

 • กรรมการ
 • ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเวชศาสตร์ป้องกัน กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
Assoc. Prof. Dr. Nantarika Chansue

ศ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ

 • กรรมการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยโรคสัตว์น้ำ
Dr. Prachuab Vanitchatchavan

นายประจวบ วานิชชัชวาล

 • กรรมการ
 • วิศวกร บริษัท Analytical Consultant & Engineering (2022) Co., Ltd
Prof. Wiriya Namsiripongpan

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

 • กรรมการ
 • ประธาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สภาคนพิการทุกประเภท
Mr. Khan Prachuabmoh

 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

 • กรรมการและเหรัญญิก
 • ประธาน คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการตลาด ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • ผู้อำนวยการ รามาดาอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
 • ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 • ผู้อำนวยการสำนักระดมทุน สภากาชาดไทย

   

Mr. Akiie Ninomiya

นายอากีอิเอะ นิโนมิยะ

 • กรรมการ
 • ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)
Mr. Krisana Lalai

นายกฤษนะ ละไล

 • กรรมการ
 • ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

 • กรรมการ
 • กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

Mr. Piroon Laismit

นายพิรุณ ลายสมิต

 • กรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)
Category