ศพอ. จัดการประชุมเตรียมการสำหรับโครงการของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก “โครงการปกป้องและเสริมพลังกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธ์ผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
1.	As a triangle collaboration practice, 16 participants were selected from self-advocates with intellectual disability, their family members, and supporters.

ผู้เข้าร่วมจำนวน 16 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญา สมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และผู้สนับสนุน รวมตัวกันตามแบบปฏิบัติสามเหลี่ยมความร่วมมือ

 

2.	Ms. La-Ong Maneeterm, one of the resource persons, discussed about geography and current situation in Nangrong District, Buri Rum Province, the location of the participants' field study.

คุณละออง มณีเติม หนึ่งในทีมวิทยากร หารือเกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของสถานการณ์ปัจจุบันในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษา

 

2.	Ms. La-Ong Maneeterm, one of the resource persons, discussed about geography and current situation in Nangrong District, Buri Rum Province, the location of the participants' field study.

ต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ที่จะถูกนำเสนอสำหรับผู้เริ่มต้นและการทำธุรกิจจากที่บ้าน

 

4.	A community-based inclusion as well as other points of interest in the district were presented.

การนำเสนอวิถีชีวิตที่ชุมชนมีส่วนร่วมและจุดสนใจอื่นๆในอำเภอ