โครงการครัว 60+Plus โดย CP ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาค ให้ทำข้าวกล่องอาหารกลางวัน เพื่อมอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในศูนย์พักคอยในชุมชนและโรงพยาบาลสนาม ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19
On 20th August 2021, the 100 lunch boxes were distributed to a community isolation center of the Bangkhen District Office.

อาหารจำนวน 100 กล่อง ถูกส่งไปที่ศูนย์พักคอย สำนักงานเขตบางเขน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 

The 60+ Plus Kitchen by CP collected donations and prepared 100 lunch boxes for the medical workers of Thammasat University Field Hospital on August 24, 2021.

โครงการครัวซีพีฝึก 60 + Plus ได้รวบรวมเงินบริจาค และนำอาหาร 100 กล่อง มอบให้กับบุคลากรทางการแพทยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 

  The 100 lunch boxes and bakery sets were disseminated to a community isolation center of Wat Sutthi Wararam (Buddhist Temple) on 27th August 2021.

อาหาร 100 กล่อง และขนมปังยามาซากิ ถูกมอบให้กับศูนย์พักคอยวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

 

A monk at Wat Sutthi Wararam blessed the APCD representatives for good fortune of all donors.

พระสงฆ์พำนักที่วัดสุทธิวรารามสวดให้พรตัวแทนพนักงาน ศพอ. เพื่อเป็นสิริมงคลของผู้บริจาค