9 กันยายน พ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมคนพิการที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร APCD 60+ Plus ฝึกอาชีพคนพิการในโครงการธุรกิจด้านอาหาร (ขนมปัง บาริสต้า และการโรงแรม) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565
On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

นับเป็นความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน และภาคประชารัฐประกอบ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก, ภาคธุรกิจ (บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด, บริษัท มาร์คริน จำกัด, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา, กลุ่มเซ็นทรัล ฯลฯ) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลไทย. โดยนายพิรุณ ละอองมิตร (ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก) จับคู่ตลาดนัดแรงงาน ให้กับผู้สำเร็จการอบรมดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกในการลดความยากจนของคนพิการและส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการ

 

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.

On 9 September 2022, Congratulations to trainees with disabilities who graduated in the APCD 60+ Plus Vocational skills training in Food Business project (Disability-Inclusive Business- DIB) of the year 2022.